Úvod | Aktuálně | Výuka | Úspěchy | Přijímačky | Fotogalerie | Fórum | Projekty | Různé | English
Informace o přijímacím řízení  Kritéria přijímacího řízení Přihláška ke studiu Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Přijímačky
Informace o přijímacím řízení

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 17. 6. 2020, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve čtvrtek 18. 6. od 7 do 17 hodin a v pátek 19. 6. 2020 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat žádost o nové rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 17. 6. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 24. 6. 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 32. místě (vzhledem ke stejnému počtu získaných bodů na 29. – 32. místě). Cílová kapacita školy přijímaných žáků tím není překročena.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí, vydané s datem 16. 6. 2020, si zákonní zástupci mohou osobně vyzvednout ve středu 17. 6. 2020 od 7 do 17 hodin a ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 7 do 17 hodin, současně je možno podat žádost o nové rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Pořadí a seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn dne 16. 6. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do 23. 6. 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přijati byli uchazeči na základě výsledků přijímacího řízení, kteří se umístili na 1. – 93. místě (vzhledem ke stejnému počtu získaných bodů na 88. – 93. místě). Cílová kapacita školy přijímaných žáků tím není překročena.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme.

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy


Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne pro čtyřleté studium dne 8. 6. 2020 a pro osmileté studium 9. 6. 2020.

Náhradní termín JPZ pro čtyřleté i osmileté studium je stanoven na 23. 6. 2020.

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.

Zde najdete přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky tak, jak jej vydalo MŠMT.

Jakmile budeme mít k dispozici další aktuální informace, budeme Vás neprodleně informovat.

Informace k jednotné přijímací zkoušce najdete od společnosti CERMAT – zde. Testová zadání k procvičování najdete zde.

Informace k přijímacím zkouškám poskytuje i společnost SCIO –zde.

Přijímačky v pohodě najdete zde.

FAQ (ČASTO KLADENÉ OTÁZKY) k jednotné přijímací zkoušce (zdroj MŠMT):


1) Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek?

Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

2) Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?

Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.

3) A co obory vzdělání, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška?

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí.

4) Kdy bude potřeba odevzdat zápisový lístek?

Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

5) Využijí výsledek jednotné přijímací zkoušky obě školy, na které se žák hlásí?

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

6) Rozhoduje výsledek jednotné přijímací zkoušky o tom, zda se žák dostane na střední školu?

Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

7) Bude možné uplatnit odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy?

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Články

Informace o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Informace o průběhu přípravných kurzů na PZK

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihláška ke studiu
Formulář ke stažení

Alpiq
generální partner školy

Sambar sport
sponzor školy

© Gymnázium Kladno 2004-2020
Kontakty    Partneři    Webmasteři    Novinky    Vyhledávání (pre-alfa)