KA4 prohlubující semináře

Prohlubující seminář – z fyziky č.6 – FO kategorie E

Termín zahájení: 24. 10. 2012
Lektor: Mgr. Lucie Pelikánová
Časová dotace: 4 + 2 hodiny

Vyučující fyziky (L. Pelikánová) připravila pro žáky řešící fyzikální olympiádu kategorie E praktickou úlohu dle propozic. Úloha se zabývá měřením průměrné hustoty tužky pomocí Archimédova zákona. Pro realizaci požadovaných měření bylo potřeba zajistit neořezanou obyčejnou tužku. Nakonec bylo realizováno pomocí tesařské tužky, protože obyčejné tužky se prodávají jen ořezané.

Měření proběhlo dne 24. 10. 2012 odpoledne (od 13:30 do 15:30), zúčastnily se 3 žákyně kvarty (O4) a 6 žáků tercie – viz Prezenční listina. Všichni byli na experimentální úlohu připraveni. Vyučující dopředu připravila měřící protokoly a domluvila způsob zpracování experimentální úlohy. Před vlastním měřením jsme společně odvodili vztah pro výpočet průměrné hustoty na základě poměru ponořené části tužky a její celkové délky. Všichni provedli měření v souladu s pokyny, aktivně a velmi zodpovědně. Na závěr proběhlo několik pokusů s použitím vývěvy.

Zapsals: L. Pelikánová

Prohlubující seminář – chemické odpoledne č.2

Termín zahájení: 10. 10. 2012
Lektor: Mgr. Marie Dvořáková a RNDr. Lenka Absolonová
Časová dotace: 8 + 4 hodiny

Vyučující chemie M. Dvořáková a L. Absolonová připravily a organizovaly praktickou část CHO – A. Bylo připraveno dvojí zadání úloh: pro řešitele olympiády a jednodušší verze pro ostatní zájemce. Při přípravě roztoků ke kvantitativní analýze byly použity digitální váhy. Taktéž byly použity při navažování vzorku pro kvantitativní analýzu (manganometrickou) zelené skalice.

Chemické odpoledne bylo připraveno pro řešitele CHO kategorie A, to je pro žáky 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia a další zájemce z řad studentů gymnázia. Žáci pracovali a řešili úlohy individuálně pod dohledem vyučujících.

Před praktickým provedením úkolů byla zařazena krátká vysvětlující teoretická část, věnovaná obecně volumetrii, konkrétně manganometrii.

Zapsals: L. Absolonová

Přírodovědný seminář se zaměřením na EVVO

Termín zahájení: 4.1.2012 průběh mapován až do 25. 6. 2012
Lektor: Mgr. Lenka Smyčková
Časová dotace: 180 hodin

Seminář se koná pravidelně jednou týdně v rozsahu dvou hodin v laboratoři nebo jiných místnostech školy nebo v přírodě. Seminář zlepšuje znalosti a dovednosti žáků, vzhledem k jejich zájmu je připravuje na další studium přírodovědných oborů. V průběhu semináře žáci propojují teoretické a praktické poznatky. Důraz je kladen na i praktické poznávání přírody s důrazem na environmentální výchovu.
Prohlédněte si podrobný program semináře.

Fotografie jsou ze schůzky ze dne 24. 1. 2012, kde byl využit zapůjčený florescenční mikroskop

Zapsala: L. Smyčková

Prohlubující seminář – z fyziky č.5 – FO kategorie C

Termín zahájení: 7. 5. 2012
Lektor: Mgr. Jana Kolínská
Časová dotace: 4 + 2 hodiny

Dne 7. 5. 2012 se konal seminář pro účastníky fyzikální olympiády kategorie C a další zájemce o fyziku z řad žáků školy. Seminář byl věnován molekulové fyzice a termodynamice. Úvodem semináře vyučující (J. Kolínská) shrnula základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek. Velká pozornost byla věnována prvnímu termodynamickému zákonu. O struktuře a vlastnostech plynných látek referovala Růžena Samková (třída O8.A). Matěj Nekvinda (třída O8.A) systematicky připomenul poznatky o struktuře a vlastnostech kapalin. Na závěr Dominik Pěnkava (třída O8.A) rozebral vlastnosti a strukturu pevných látek. Účastníci se společně zabývali změnami skupenství látek a fázovým diagramem. Cíl semináře (systematizace učiva o molekulové fyzice a termodynamice) byl splněn, protože se všichni účastníci aktivně podíleli na průběhu semináře.

Zapsala: J. Kolínská

Prohlubující seminář – z fyziky č.3 – FO kategorie A

Termín zahájení: 18. 4. 2012
Lektor: RNDr. Ivana Čápová
Časová dotace: 4 + 2 hodiny

Seminář byl určen pro žáky 4. ročníku, kteří se zajímají o kvantovou fyziku. Byli seznámeni s některými historickými pokusy, které přispěly ke kvantově relativistickému obrazu světa (Comptonův jev, experimentální důkaz de Broglieho teorie, objev některých částic …)

Zapsala: I. Čápová

Prohlubující seminář – z fyziky č.4 – FO kategorie B

Termín zahájení: v průběhu dubna
Lektor: Mgr. Jitka Hanušová
Časová dotace: 4 + 2 hodiny

Vyučující fyziky (J.Hanušová) připravila pro žáky řešící fyzikální olympiádu kategorie B sérii seminářů (konzultací) k řešení úloh FO ( viz prezenční listina), včetně praktické úlohy, jejíž měření proběhlo v rámci Semináře z experimentální fyziky.

Bohužel, seminářů se přes počáteční nadšení účastnila a úlohy řešila pouze 1 žákyně. Vždy byla zodpovědně připravena a úlohy řešila na velmi dobré úrovni.

Zapsala: J. Hanušová

Prohlubující seminář – z fyziky č.2 – FO kategorie F

Termín zahájení: 9. 3. 2012
Lektor: RNDr. Vít Doležel
Časová dotace: 4 + 2 hodiny

Vyučující fyziky (V.Doležel) připravil pro žáky řešící fyzikální olympiádu kategorie F praktickou úlohu dle propozic. Úloha se zabývá pohybem těles na nakloněné rovině se zaměřením na rozdíl mezi posuvným a valivým pohybem. Pro realizaci požadovaných měření bylo potřeba zajistit vhodnou nakloněnou rovinu, délkové měřidlo (svinovací metr), stopky, vhodná tělesa tvaru hranolu pro studium posuvného pohybu a dutý válec pro studium valivého pohybu prázdného tělese a tělesa částečně naplněného kapalnou nebo sypkou látkou.

Měření proběhlo dne 9. 3. 2012 odpoledne (od 15:00 do 17:00), zúčastnily se 4 žákyně tercie (O3) – viz Prezenční listina. Žákyně byly na činnost připraveny a provedly měření v souladu s pokyny, aktivně a velmi zodpovědně.

Zapsal: V. Doležel

Prohlubující seminář – z biologie č. 6 – maturanti z biologie 4.C

Termín konání: 21. 3. 2012
Lektor: RNDr. Věra Libovická
Časová dotace: 3 + 3 hodiny

V průběhu semináře si studenti konzultační formou zopakovali základní pojmy a souvislosti týkající se genetiky, ochrany životního prostředí a základních metabolických drah probíhajících v živých soustavách.

Zapsala: V. Libovická

Prohlubující seminář – z biologie č. 4 – maturanti z biologie 4.B a O8.A

Termín konání: 21.2.2012
Lektor: Mgr. Ladislav Cypris
Časová dotace: 6 + 3 hodiny

Počet podpořených osob 6 (viz prezenční listina). Obsahem semináře byla témata cytologie, rozmnožování organismů, taxonomie a fylogeneze.

Žáci měli možnost si ujasnit základní pojmy a souvislosti. Diskuse se týkaly aktuálních otázek souvisejících s maturitními okruhy a rozšiřujícího učiva na přijímací zkoušky.

Zapsal: L. Cypris

Prohlubující seminář – z biologie č. 3 – BO kategorie C a D

Termín konání: 16.2.2012
Lektor: Mgr. Jaroslava Klibániová
Časová dotace: 6 + 3 hodiny

Seminář byl tříhodinový, proběhl 16. 2. 2012 jako příprava studentů na Biologickou olympiádu kategorie C a D, tedy studentů prvního druhého, třetího a čtvrtého ročníku nižšího studia.

Konzultace byla zaměřena na práci s mikroskopem a lupou, zhotovení preparátů a nákresy preparátů. V semináři byla pozornost věnována problematice praktické části testu a poznávání organismů ve školním kole olympiády. Dále učitel zodpověděl dotazy studentů a poradil se vstupními úkoly při postupu ze školního kola do krajského.

Zapsala: J. Klibániová

Prohlubující seminář – chemické odpoledne č. 3 CHO kategorie D

Termín konání: 13.2.2012
Lektor: RNDr. Lenka Absolonová
Časová dotace: 8 + 4 hodiny

Laboratorní práce byla zaměřena na praktické ověření teoretických poznatků rozšiřujícího učiva. Chemické odpoledne proběhlo v pondělí 13. 2. 2012.

Vyučující chemie L. Absolonová připravila a organizovala praktickou část CHO – D. Při přípravě roztoků ke kvalitativní a kvantitativní analýze byly použity digitální váhy. Chemické odpoledne bylo připraveno pro řešitele CHO kategorie B, to je pro žáky 2. a 3. ročníku vyššího gymnasia. Žáci pracovali a řešili úlohy individuálně.

Zapsala: L. Absolonová

Prohlubující seminář – chemické odpoledne č. 4 CHO kategorie C

Termín konání: 1.2.2012
Lektor: Mgr. Marie Dvořáková
Časová dotace: 8 + 4 hodiny

Laboratorní práce byla zaměřena na praktické ověření teoretických poznatků rozšiřujícího učiva a proběhla ve středu 1.2.2012.

Vyučující chemie M.Dvořáková připravila a organizovala praktickou část CHO kat. C. Při přípravě roztoků ke kvalitativní analýze byly použity digitální váhy. Taktéž byly použity při navažování vzorku pro kvantitativní analýzu plavené křídy. Chemické odpoledne bylo připraveno pro řešitele CHO kategorie C, to je pro žáky 1. a 2.ročníku vyššího gymnasia. Žáci pracovali a řešili úlohy individuálně.

Před praktickým provedením úkolů byla zařazena vysvětlující teoretická část, věnovaná obecně volumetrii, konkrétně acidobasické titraci. Zopakovány byly obecně i srážecí reakce a jejich iontový zápis. Všichni účastníci dostali pracovní listy a dotazník. Dotazník byl vyplněn ihned po ukončení akce, výpočty a zápisy rovnic konkrétních reakcí si žáci provedli až doma.

Zapsala: M. Dvořáková

Prohlubující seminář – mikroskopování

Termín zahájení: 9.1.2012
Lektor: RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc. (Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Praha)
Časová dotace: 180 hodin

Seminář se koná jednou týdně v rozsahu dvou hodin v laboratoři nebo jiných místnostech školy. Výběrový seminář se zaměřuje na rozšiřující dovednosti v technikách mikroskopování. Je veden erudovaným externím učitelem. Žákům poskytuje jedinečnou možnost vyzkoušet techniky odborné vědecké práce, která by mohla vyústit ve zpracování SOČ.
Prohlédněte si podrobný program semináře.

Zapsala: L. Smyčková

Prohlubující seminář – z fyziky č.1 – FO kategorie D

Termín zahájení: 23.1.2012
Lektor: RNDr. Vít Doležel
Časová dotace: 6 hodin

Vyučující fyziky (V. Doležel) připravil pro žáky řešící fyzikální olympiádu kategorie D praktickou úlohu dle propozic. Úloha se zabývá měřením hmotnosti neznámých těles prostřednictvím vyvážení tyče na hraně stolu. Pro realizaci požadovaných měření bylo potřeba zajistit vhodnou tyč (min. 1m délky), sadu závaží, délkové měřidlo (svinovací metr), technické váhy (digitální váhy), vhodná tělesa neznámé hmotnosti.

Měření proběhlo dne 23. 1. 2012 odpoledne (od 15:00 do 17:00), zúčastnilo se 6 žáků 1. ročníku vyššího gymnázia (všichni ze třídy O5) – viz Prezenční listina. Žáci byli na činnost připraveni a provedli měření v souladu s pokyny, aktivně a velmi zodpovědně.

Zapsal: V. Doležel

Prohlubující seminář – z biologie č.5 – maturanti z biologie, 4.A

Termín konání: 18.1. a 25.1. a 1.2.2012
Lektor: Mgr. Veronika Nedvědová
Časová dotace: 6 hodin

Obsahem semináře byla témata obecné biologie, jako například stavba a fungování prokaryotické a eukaryotické buňky, rozmnožování rostlin, hub a živočichů, či dělení buněk. Žáci měli možnost si ujasnit základní pojmy a souvislosti. Diskuse se týkaly aktuálních otázek souvisejících s maturitními okruhy a rozšiřujícího učiva na přijímací zkoušky.

Zapsala: V. Nedvědová

Prohlubující seminář – chemické odpoledne č. 1 – CHO kategorie D

Termín konání: 20. 1. 2012
Lektor: Ing. Vlaďka Englišová
Časová dotace: 12 hodin

Vyučující chemie V. Englišová připravila (při přípravě roztoků byly využity digitální váhy) a organizovala praktickou část chemické olympiády. Realizace chemického odpoledne se zúčastnil také přizvaný žák 3. ročníku, s hlubokým zájmem o chemii, který pomáhal s organizací a dozorem. Chemické odpoledne bylo připraveno pro nižší studium.

Chemického odpoledne se zúčastnili nejen řešitelé chemické olympiády kategorie D, ale také ostatní zájemci, kteří si mohli pod odborným vedením praktickou část olympiády vyzkoušet. Po provedených pokusech (kvalitativní analytika) a vyplnění pracovních listů se žáci hned dozvěděli, zda byli úspěšnými řešiteli.

Žákům byly poskytnuty k nahlédnutí také úlohy domácí části chemické olympiády i se správným řešením. Vyučující zodpovídala dotazy k úlohám i k pokusům.

Zapsala: V. Englišová

Prohlubující seminář – z biologie č.2 – BO kategorie B

Termín konání: 18.1.2012
Lektor: Mgr. Veronika Nedvědová
Časová dotace: 9 hodin

Seminář byl tříhodinový, proběhl 18.1. pro přípravu studentů na Biologickou olympiádu kategorie B, tedy studentů prvního a druhého ročníku vyššího studia a odpovídajících ročníků osmiletého studia. Obsahem byla konzultace k problematice praktické části testu a poznávání organismů ve školním kole olympiády. Další součástí semináře byla technika přípravy příčných a podélných řezů rostlinnými orgány.

Zapsala: V. Nedvědová

Prohlubující seminář – z biologie č.1 – BO kategorie A

Termín konání: 18.1.2012
Lektor: Mgr. Věra Libovická
Časová dotace: 9 hodin

Seminář byl tříhodinový, proběhl 18.1. je zaměřen na přípravu studentů na Biologickou olympiádu kategorie A, tedy studentů třetího a čtvrtého ročníku vyššího studia a odpovídajících ročníků osmiletého studia. Obsahem byla konzultace k problematice praktické části testu a poznávání organismů ve školním kole olympiády. Další součástí semináře bylo shrnutí vědomostí o proteosyntéze a nukleových kyselinách.

Zapsala: V. Libovická