KA3 exkurze

Jednodenní exkurze - fyzika: Jaderná elektrárna Dukovany a přečerpávací elektrárna Dalešice

Termín konání: 20. 9. 2012
Lektor: RNDr. Ivana Čápová, RNDr. Vít Doležel, Mgr. Jitka Hanušová
Počet účastníků: 40 (žáci O6 a zájemci fyzikálního semináře 3. a 4. ročníku)

Žáci byli v informačním centru seznámeni s činností jaderné elektrárny Dukovany (fyzikální princip výroby elektrické energie v jaderném reaktoru, otázka bezpečnosti, význam, další zdroje elektrické energie a jejich výhody a nevýhody). Prezentace byla pracovníky informačního centra pěkně připravena. Bohužel jsme však nebyli vpuštěni do žádného prostoru vlastní elektrárny, což kritizovali i někteří žáci.

Přečerpávací elektrárnu Dalešice jsme si prohlédnout mohli – viděli jsme obě nádrže, turbínu, prostory elektrárny s potrubím, řídící centrum a další prostory provozu elektrárny.

Hlavním výstupem byla příprava pracovního listu studenty, jehož obsahem byly informace vyplývající z popisu naučné stezky a vlastní postřehy. Tento materiál bude využitelný při další návštěvě tohoto území jinými studenty.

Exkurze byla pro většinu žáků přínosná, pro účely jednodenní exkurze jsou však obě elektrárny příliš vzdálené.

Zapsala: I. Čápová

Dvouenní exkurze - botanika, zoologie (NP Šumava)

Termín konání: 25. 9. - 26. 9. 2012
Lektor: Mgr. Jaroslava Klibániová, Mgr. Jindra Mourková
Počet účastníků: 40 studentů - třídy 3.B a vybraní studenti 3. a 4.ročníku zaměřených na biologii

Hlavním cílem exkurze je bezpochyby přímý kontakt účastníků s živou horskou krajinou. Při exkurzi měli žáci příležitost setkat se s horským lesem, rašeliništi či loukami po stránce zoologické a botanické. Dále se seznámili s historickými souvislostmi vývoje krajiny a v ní žijících lidí.

Prostředí Národního parku Šumava se navíc nabízí jako výukový prostor pro diskuze o ochraně přírody obecně a o jejích konkrétních, často problémových a konfliktních způsobech řešení. V rámci exkurze byly navštíveny horské smrčiny na hoře Tetřev a v oblasti pramene Vltavy. Žáci měli možnost sledovat vývojová stádia horského smrkového lesa v bezzásadových oblastech i po různých typech zásahů proti lýkožroutu smrkovému. Žáci navštívili rašeliniště Jezerní slať a Chalupská slať, kde se seznámili s typickými druhy rostlin a zvláštní stavbou tohoto ekosystému. Historie osídlení Šumavy a vlivu člověka na lesní a nelesní ekosystémy byla demonstrována na příkladu obcí Kvilda a Horská Kvilda a zaniklé obce Bučina. V rámci exkurze žáci navštívili rybí líheň v Borových Ladech, kde se seznámili s detaily z vývojového cyklu ryb, s problémy ochrany a s typickými zástupci pstruhového a lipanového pásma našich řek. Žáci měli možnost pozorovat ryby v chovných náhonech a rybníčcích, kde se naučili rozeznávat tyto druhy v přírodních podmínkách.

Žáci pracovali ve 2–3 členných skupinách na předem zadaných úkolech.

Terénní exkurze v oblasti NP Šumava představuje po tématické stránce široký záběr zasahující v rámci RVP od biologie rostlina a živočichů po ekologii. Informace byly podávány v mezioborových souvislostech s dějepisem, občanskou naukou a zeměpisem.

Zapsaly: J. Klibániová, J. Mourková

Jednodenní exkurze - biologie EVVO – Křivoklátsko

Termín konání: 4. 6. 2012
Lektor: Veronika Nedvědová, Věra Libovická
Počet účastníků: 25 žáků ze semináře experimentální biologie

Žáci se zúčastnily exkurze v CHKO Křivoklátsko. Absolvovali naučnou stezku Bradatka, na které si prakticky ověřili své znalosti terénní přírodovědy a zopakovali si zástupce fauny a flory daného území. Exkurze byla zaměřena na organismy vyskytující se v blízkosti vod a na stráních lemujících kaňon řeky Berounky.

Hlavním výstupem byla příprava pracovního listu studenty, jehož obsahem byly informace vyplývající z popisu naučné stezky a vlastní postřehy. Tento materiál bude využitelný při další návštěvě tohoto území jinými studenty.

Zapsala: V. Nedvědová

Jednodenní exkurze – Kokořínsko

Termín konání: 25. 5. 2012
Lektor: Mgr. Jaroslava Klibániová, Mgr. Blanka Berdychová
Třída: 2.C

Žáci se seznámili s specifickou geomorfologiií, faunou a flórou kokořínska. Měli možnost pozorovat důsledky eroze (kaňony, skalní poličky, skalní města). Studovali společenstva mokřadů v okolí říčky Pšovky. V Kokořínském dole viděli důsledky „teplotní inverze“ a s ní spojeného zvratu vegetačních pásem. Při prohlídce kokořínského hradu se žáci seznámili s historií lokality.

Žáci vytvořili z pořízené fotodokumentace prezentaci, kterou dále využili ve výuce biologie.

Zapsala: B. Berdychová

Jednodenní exkurze – Polabí

Termín konání: 16. 5. 2012
Lektor: Mgr. Ladislav Cypris, Mgr. Blanka Berdychová
Třída: 3.A

Žáci se v rámci exkurze seznámili krajinou, geologickou minulostí, historií, faunou a flórou polabské roviny v okolí Poděbrad a Rožďálovic. Pozorovali vodní ptactvo a dravce na rybnících Žehuň, Hasina, Zrcadlo. Měli možnost zahlédnout našeho největšího dravce orla mořského. Porovnali různé způsoby hospodaření v okolí rybníků a jejich dopad na faunu a flóru.

Žáci také navštívili svědecký vrch Chotuc, který je významným prvkem v krajině poděbradska a lužní les Libický luh.

Zapsala: B. Berdychová

Jednodenní exkurze - biologie EVVO – ČABÁRNA

Termín konání: 11.5. 2012
Lektor: Veronika Nedvědová, Věra Libovická
Počet účastníků: 25 studentů třídy 02 – sekunda

Žáci se zúčastnily exkurze na Čabárně, kde se seznámili se živočichy žijícími ve vodě a jejím okolí. Rostliny rostoucí v blízkosti rybníků určovali a popisovali v laboratoři biologie.

Návštěva AVESu byla komentovaná, s průvodcem, který popsal způsob péče o handicapované a poraněné živočichy a seznámil žáky s chovem domácích zvířat- původně českých plemen.

Zapsala: V. Nedvědová

Jednodenní exkurze – Český kras

Termín konání: 7. 5. 2012
Lektor: Mgr. Jaroslava Klibániová, Mgr. Blanka Berdychová
Třída: O3

V rámci exkurze absolvovali žáci 3 trasy. První vedla ke kostelíku v obci Tetín, odkud je krásný výhled na údolí Berounky. Studenti se zde seznámili s geologií a historií oblasti, pozorovali vliv dopravních staveb a městské aglomerace ráz krajiny.

Druhá trasa vedla po naučné stezce Zlatý Kůň z Lomu na Kobyle přes Houbův lom ke Koněpruským jeskyním. Studenti na této trase pozorovali společenstva suchých trávníků a skalnatých stepí. V Houbově lomu hledali úlomky vápence s otisky druhohorních lilijic, mechovek a hlavonožců. U vyhlídky na velkolom Čertovy schody studenti diskutovali o způsobech rekultivace po těžbě a o hrozbě těžby břidlicového plynu.

Třetí trasa vedla od obce Zdejcina přes bývalé keltské opidum do Stradonic. Zde se studenti seznámili s historií lokality.

Nalezený geologický materiál obohatil školní sbírky.

Zapsala: B. Berdychová

Exkurze organická chemie – Pivovar Krušovice

Termín konání: 30. 4. 2012
Lektor: Mgr. Vlaďka Englišová
Počet účastníků: 107 žáků z druhých ročníků, z toho 8 žáků ze semináře z chemie (3. roč.)
Časová dotace: 3 hodiny

Žáci absolvovali prohlídku Krušovického pivovaru, který je proslaven svoji dlouholetou tradicí. Průvodce zahájil prohlídku seznámením s historií tohoto pivovaru a následně žáci procházeli provozem s odborným výkladem. Chronologicky postupovali celou výrobou – viděli varné nádoby, plnící linky, přičemž průvodce vysvětloval technologii výroby piva. Zajímavé bylo pro žáky seznámení s původem a vlastnostmi surovin pro výrobu. Vzhledem k věku studentů nebylo možné objednat degustaci piva. Na závěr exkurze jsem získala vzorek piva, který bude využit v hodinách laboratorních cvičení. Rozbor piva z Krušovic byl proveden ve školní laboratoři 7. 5. 2012.

Fotografie z akce.

Zapsala: V. Englišová

Exkurze se zpracováním výstupů – Anorganická chemie: Koněprusy

Termín konání: 18. 4. 2012
Lektor: RNDr. Lenka Absolonová
Počet účastníků: 104 žáků z prvních ročníků, O5 a O6
Časová dotace: 3 hodiny

Cílem exkurze bylo seznámení žáků s krasovými útvary, jejich vznikem a vývojem. Žáci absolvovali prohlídku Koněpruských jeskyní s odborným výkladem průvodce. Vzhledem k ročnímu období a příznivému počasí se žáci seznámili i se vzácnou květenou krasu (koniklec luční černý, mochna, …). Při odchodu z jeskyní žáci odebrali vzorky vápence a v následujících hodinách laboratorních cvičení provedou rozbor vápence s cílem stanovit obsah uhličitanu vápenatého v odebraném vzorku (viz metodika „Obsah vápence ve vzorku horniny“ – 25. 4. 2012).

Fotografie z akce.

Zapsala: L. Absolonová

Exkurze biochemie – Cukrovar a lihovar DOBROVICE

Termín konání: 11. 4. 2012
Lektor: RNDr. Marie Dvořáková
Počet účastníků: 110 žáků ze třetích ročníků
Časová dotace: 3 hodiny

Žáci 3.ročníků absolvovali návštěvu Dobrovického muzea cukrovarnictví a návštěvu lihovaru. Protože exkurze proběhla v době mimo řepnou kampaň, neviděli žáci cukrovar v provozu. Viděli pouze část technologických zařízení a shlédli film o historii a provozu cukrovaru. Prošli provozem lihovaru, viděli vápenku a čistírnu odpadních vod.

Exkurze měla doplnit teorii probíranou v hodinách a vzorky surového cukru a vápence budou využity v hodinách laboratorních cvičení (7. 5. 2012 v laboratorních cvičeních Experimentální chemie).

Fotografie z akce.

Zapsala: M. Dvořáková

Jednodenní exkurze - biologie – Toulcův dvůr

Termín konání: 12. 3. 2012
Lektor: Mgr. Jaroslava Klibániová, Mgr. Blanka Berdychová
Počet účastníků: 25 studentů třídy 04 – kvarta

Cílem exkurze bylo prověření znalostí studentů z geologie formou hry. Studenti se ve výukovém programu: „Není kámen jako kámen“ seznámili s minerály a horninami pomocí prožitků a smyslů. Sledovali cestu kamene od jeho vzniku v zemské kůře až po využití člověkem. Vlastním pozorováním a pokusy se sami naučili poznávat jednotlivé horniny a nerosty. Studenti pracovali ve skupinách. Závěrečná soutěž mezi skupinami prověřila znalosti studentů a schopnost pracovat v týmu.

Zapsala: J. Klibániová

Exkurze se zpracováním výstupů - biologie Exkurze EVVO – ČABÁRNA

Termín konání: 18.1. – 20.1.2012
Lektor: Mgr. Lenka Smyčková
Časová dotace: 2 učitelé x 3 hodiny příprava + 2 učitelé x 7 hodin výuka nad rámec pracovní doby – 20 hodin

V daném termínu jsme se studenty absolvovali třídenní exkurzi s ubytováním a stravováním v Ekologickém naučném středisku na Čabárně. První den jsme došli k větrným elektrárnám, probrali jsme problematiku obnovitelných, neobnovitelných zdrojů a úskalí využití alternativních zdrojů. Odpoledne jsme navštívili Záchranou stanici. Druhý den jsme absolvovali výukový program Příroda v zimě a Meteorologie. Poslední den jsme uspořádali azimutový závod a prohlédli jsme si zázemí nízkoenergetického domu. Jako výstup studenti vytvoří ve skupinové práci postery a budou prezentovat na téma Rostliny a živočichové v zimě a dále připravují materiály na téma nízkoenergetické a pasivní domy, využijí informace z medií a z exkurze.

Fotografie z akce.

Zapsala: L. Smyčková